شرح وظایف مدیریت فنی و نظارت بر پیمان ها

 

-         نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیت ها

-         نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط

-         برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به پروژه های ساختمانی

-         نظارت بر اجرای طرح های خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری

-         برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب

-         نظارت بر تهیه طرح های مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده رو ها

-         مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی

-         اقدام در تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها و نظارت آن ها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای زیربط

-         برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و برابر ضوابط و مقررات