شرح وظایف مدیر امور عمرانی

-         نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیل های اجرایی خیابان ها و انجام امور امانی و عمرانی

-         بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی

-         نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری

-         پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی

-         هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری

-         مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود (تهیه شناسنامه)

-         ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحدهای زیربط در خصوص حفاریهای پیاده رو سازی ، پروژه های ساختمانی شهرداری و . . .

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور ما فوق