اجراي آسفالت منطقه سه

اجراي آسفالت منطقه سه
            عنوان پروژه : اجراي آسفالت در سطح منطقه سه
           محل اجرا : منطقه سه شهرداري
           هدف از اجرا : مرمت و بهسازي آسفالت
            مبلغ قرار داد :   15،000،000،000ریال
           پیمانکار : سازمان عمران شهرداري
                        شرح عملیات انجام شده :
             با توجه به وضعيت آسفالت در سطح معابري كه دچار خرابيهاي شديد گرديده ( شامل انراع تركها و پست و بلنديها ) و در راستاي مرمت و بهسازي آسفالت اقدام به تراشيدن آسفالت با دستگاه تراش و استفاده از مصالح تراشيده شده به عنوان زيرسازي و سپس روكش آسفالت شده است .
            موانع و مشکلات اجرائي :
معابر و خيابانهاي دردست اقدام اغلب مناطق با ترافيك بالا هستند كه عدم همكاري شهروندان در بعضي موارد و همچنين جابجايي تاسيسات كار را با مشكل مواجه مي سازد ، ضمنا " با توجه به مسدود شدن مسيرايجاد دسترسي جايگزين در بعضي موارد با مشكلات زيادي همراه است .