اجراي آسفالت منطقه يك

اجراي آسفالت منطقه يك

            عنوان پروژه : اجراي آسفالت در سطح منطقه يك

            محل اجرا : منطقه يك شهرداري

            هدف از اجرا : مرمت و بهسازي آسفالت

            مبلغ قرار داد :   15،000،000،000ریال

            پیمانکار : سازمان عمران شهرداري

            شرح عملیات انجام شده :

             با توجه به وضعيت آسفالت در سطح معابري كه دچار خرابيهاي شديد گرديده ( شامل انراع تركها و پست و بلنديها ) و در راستاي مرمت و بهسازي آسفالت اقدام به تراشيدن آسفالت با دستگاه تراش و استفاده از مصالح تراشيده شده به عنوان زيرسازي و سپس روكش آسفالت شده است .

            موانع و مشکلات اجرائي :

            معابر و خيابانهاي دردست اقدام اغلب مناطق  با ترافيك بالا هستند كه عدم همكاري شهروندان در بعضي موارد و همچنين جابجايي تاسيسات كار را با مشكل مواجه مي سازد ، ضمنا " با توجه به مسدود شدن مسيرايجاد دسترسي جايگزين در بعضي موارد با مشكلات زيادي همراه است .