اجراي روكش آسفالت بلوار جانباز

اجراي روكش آسفالت بلوار جانباز

            عنوان پروژه : روكش آسفالت بلوار جانباز

            محل اجرا : بلوار جانباز حد فاصل ميدان امام علي ( ع ) تا پل شهيد تقوي ( منطقه سه )

            هدف از اجرا : مرمت و بهسازي آسفالت

            مبلغ قرار داد : 1،500،000،000   ریال

            مدت اجرا : 2 ماه

            پیمانکار : سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد

            درصد پیشرفت کل پروژه : 100 درصد

            شرح عملیات انجام شده :

             با توجه به وضعيت بسيار نامطلوب آسفالت بلوار جانباز كه دچار خرابيهاي شديد گرديده ( شامل انراع تركها و پست و بلنديها ) و در راستاي مرمت و بهسازي آسفالت اقدام به تراشيدن آسفالت با دستگاه تراش و حمل مصالح غير قابل استفاده به خارج كارگاه و اضافه نمودن مصالح اساس به عنوان زيرسازي و اجراي روكش آسفالت شده است .

            موانع و مشکلات اجرائي :

          با توجه به اينكه مسير مورد اشاره از ترافيك بسياربالايي برخوردار است به ناچار زير گذر ميدان امام علي (ع ) با هماهنگي پليس راهور و همچنين اقدامات خوب پيمانكار مسدود گرديد كه در بعضي موراد عدم همكاري شهروندان و عبور و مرور روي زير سازي تكميل نشده مشكلاتي به همراه داشت .