جابجایی تاسیسات سه راه حکیمیان

جابجایی تاسیسات سه راه حکیمیان

موضوع: جابجایی تاسیسات سه راه حکیمیان

که در حال حاضر طرح های اجرایی جابجایی شبکه های برق و مخابرات در حال پیگیری و تهیه می باشد.