حفر چاه جذبی

حفر چاه جذبی

            عنوان پروژه : حفر چاههاي جذبي در سطح شهر

            محل اجرا : در سطح شهر

            هدف از اجرا : كنترل و دفع آبهاي سطحي

            مبلغ قرار داد : 570،000،000  ریال

            پیمانکار : شركت افراز بادگير يزد

            شرح عملیات انجام شده :

با توجه به پيگيريهاي مكرر مردمي و به منظور كنترل و دفع آبهاي سطحي در سطح شهر در نقاط مختلف اقدام به حفر چاه گرديده است