روكش آسفالت خيابانهاي اصلي منطقه يك

روكش آسفالت خيابانهاي اصلي منطقه يك

            عنوان پروژه : روكش آسفالت خيابانهاي اصلي شهر در سطح منطقه يك

            محل اجرا : منطقه يك شهرداري

            هدف از اجرا : مرمت و بهسازي آسفالت

            مبلغ قرار داد : 5،239،700،008   ریال

            مدت اجرا : 6 ماه

            پیمانکار : سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد