ساماندهي سيد الصحرا

ساماندهي سيد الصحرا

عنوان پروژه : ساماندهي سيد الصحرا

محل اجرا : آرامستان سيد الصحرا

هدف از اجرا : ايجاد پارك و فضاي سبز شهري

مبلغ قرارداد : 2.000.000.000 ريال

پيمانكار : سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد

 

 

 

شرح عمليات انجام شده :

كار هاي مربوط به ابنيه قسمت فضاي سبز پروژه به اتمام رسيده و سنگ جدول قسمت پاركينگ نصب شده و آماده زير سازي و آسفالت مي باشد.