ساماندهی شبکه های برق بلوار آزادگان

ساماندهی شبکه های برق بلوار آزادگان

موضوع: ساماندهی شبکه های برق بلوار آزادگان

هدف از اجرای این پروژه:

 با توجه به حذف کندروهای بلوار مذکور و نیز اصلاح هندسی آن کلیه شبکه های برق اعم ازفشار متوسط و فشار ضعیف در مسیر واقع و مانع از پیشرفت کار گردید. لذامقرر شد کلیه تاسیسات بصورت کابلی و  زیرزمینی ساماندهی گردد. و این کار در زیبایی مبلمان شهری نیز بسیار موثر می باشد.

لذا یک طرف مسیر بطور کامل انجام و شروع فاز 2 در حال پیگیری می باشد. ضمنا کلیه کابلهای فشار متوسط و ترانسهای مربوطه با پیگیری های مکرر از شرکت توزیع برق تحویل و در پروژه درحال استفاده می باشد.