ساماندهی شبکه های برق میدان باهنر

ساماندهی شبکه های برق میدان باهنر

موضوع: ساماندهی شبکه های برق میدان باهنر

هدف از اجرای این پروژه:

 بدلیل اجرای پارکینگ در اطراف میدان و افزایش باند خیابان و قرار گرفتن تاسیسات برق در مسیر عبور و مرور مقرر گردید کلیه شبکه های برق بصورت کابلی و زیرزمینی ساماندهی گردد که این امر باعث زیبایی در مبلمان شهری نیز می شود. که یک طرف مسیر بطور کامل انجام و طرف دیگر در حال پیگیری می باشد.

 

مشکل اجرای فاز 2 پروژه ، نبود اعتبار لازم جهت ساماندهی که مقرر گردید طی لایحه ای به شورای اسلامي شهر ارسال و در صورت تایید انجام پذیرد.