عملیات پروژ های روشنائی معابر وجابه جائی تآسیسات برقی


عملیات پروژ های روشنائی معابر وجابه جائی تآسیسات برقی
مهندس پهلوانی از روند عملیات پروژ های روشنائی معابر وجابه جائی تآسیسات برقی در سطح شهر خبر داد :
پروژه شبكه كابلي ميدان باهنر
ساماندهي شبكه هاي برق اطراف ميدان باهنرباهدف  تبديل كليه شبكه هاي هوايي برق به شبكه هاي كابلي ودفني و با هزينه اي بالغ بر تقريبا شش ميلياردريال توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك شهري وهمچنين زيبايي در مبلمان شهري درچهار فاز مختلف ومدت سه ماه به انجام رسيده است كه در انجام اين پروژه حدود 7500 متر شبكه هاي هوايي جمع آوري و قرين 5000 متر كابلهاي فشارمتوسط وضعيف به صورت دفني صورت پذيرفته است.
پروژه جابجايي تاسيات در سطح شهر
جمع آوري شبكه هاي برق بلوار استقلال ،ميدان كشاورز،وچهارراه شحنه كه با توجه به اصلاح هندسي توسط شهرداري، شبكه هاي برق درمسيرپروژه واقع ومانع از پيشرفت پروژه گرديده ، كه باپيگيريهاي به عمل آمده و هزينه اي بالغ بر تقريبا 000/000/300 ميليون ريال كليه شبكه ها جابجا وپروژه ها به اتمام رسيده است.
پروژه دفني كردن پست برق بعثت
زير زميني شدن پست برق چهارراه بعثت كه به دليل ساماندهي اطراف ميدان توسط شهرداري وميراث فرهنگي درجهت زيبايي درمبلمان محل مذكور پست دفني توسط شهرداري وباهزينه اي بالغ بر 000/000/300 ساخته تا شركت برق نسبت به انتقال پست اقدام نمايد لازم به توضيح است كه اين دومين پست دفني است كه پس ازپست ميدان نعل اسبي در استان انجام شده است.
پروژه روشنايي معابر در سطح شهر
در راستاي روشنايي معابر جديد الاحداث كه توسط شهرداري احداث مي گردد پايه و فنداسيون توسط شهرداري نصب واقدامات بعدي توسط شركت توزيع برق در جهت روشنايي انجام مي پذيرد. لازم به ذكراست تا اوايل سال جاري قرين 200 اصله پايه وفنداسيون توسط شهرداري نصب گرديده است  كه از اين تعداد بلوارهاي صنعت ،تيمسار فلاحي انتهاي بلوار دهه فجر(ميدان امام رضا )و ميدان شهداي يعقوبي روشن گرديده و در حال بهره وري مي باشد و در خصوص ميدان حج ،ميدان ملائك، و بلوار خاتم عمليات رو شنايي در حال اقدام مي باشد.