مخزن نوارسبز

مخزن نوارسبز

      عنوان پروژه:  احداث مخزن بتني ذخيره آب ) مخزن نواسبز(

      مشخصات فني پروژه:احداث دوعددمخزن بتن(هركدام 120مترمكعب)

      محل اجرا: ميدان حج-رفوژمياني جاده يزد –تفت

      هدف از اجرا: رفع مشكل آبياري فضاي سبز
   
  مبلغ قرارداد:690.000.000 ريال
     
 مدت اجرا:3ماه

     شرح عملیات انجام شده تا کنون :

    گودبرداري وشفته انجام شده است.فونداسيون وديوار هاي مخزن اجرا شده است.بتن ريزي  فونداسيون،سقف وديوار ها انجام شده است.