مکانیزاسیون پلهای عابر پیاده با استفاده اسانسور هیدرولیکی

مکانیزاسیون پلهای عابر پیاده با استفاده اسانسور هیدرولیکی

نام  پروژه : مکانیزاسیون پلهای عابر پیاده با استفاده اسانسور هیدرولیکی

مکان پروژه :1-پل روبروی بنیاد شهید

                2-پل روبروی جهاد کشاورزی

                 3-پل روبروی شرکت گاز

                  4-پل روبروی امامزاده شنبه(بلوار دهه فجر)

اهداف پروژه : مکانیزه کردن پلهای عابر پیاده نقاط حادثه خیز بمنظور جلوگیری از خطر