میدان ملائک

میدان ملائک

            عنوان پروژه : اصلاح و احداث ميادين و تقاطعها

            محل اجرا : تقاطع بلوار بهمن و بلوار ملائك (منطقه يك )

            هدف از اجرا : اصلاح هندسي تقاطع

            مبلغ قرار داد : 2،000،000،000  ریال

            پیمانکار : سازمان عمران شهرداري يزد

            شرح عملیات انجام شده :

            در راستاي آباداني مناطق محروم شمال شهر وهمچنين دسترسي به خلدبرين و تسهيل در رفت و آمد به خلدبرين و فرهنگسراي بهمن ، عمليات احداث ميدان ملائك واقع در تقاطعهاي بلوارهاي شهيد دستغيب و بهمن و ملائك در اواخر سال 1390 آغاز گرديد ، همچنين تكميل بلوار بهمن حد فاصل ميدان شهداء تا ميدان ملائك نيز در دستور كار قرار گرفته است . شايان ذكر است كليه عمليات اجرايي تكميل بلوار شامل نصب سنگ جدول و زيرسازي و آسفالت تكميل گرديده است .

            انشاء ا... با تامين مالي پروژه عمليات اجرايي تكميل بلوار بهمن از ميدان ملائك به سمت فرهنگسراي بهمن نيز انجام خواهد گرفت .

            موانع و مشکلات اجرائي :

            در آغاز پروژه و پس از بررسي اوليه طرح و مشخص شدن املاك واقع در مسير بخش عمدهاي از آزادسازيها صورت گرفت و به ناچار و به دليل ضرورت اجراي پروژه طرح مجددا“ مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتي عمليات عمراني  طرح اصلاح شده در اواخر سال 1390 آغاز گرديد .

            به دليل وجود تاسيسات مختلف شهري در داخل محدوده طرح و لزوم جابجايي آنها از جمله تير برقهاي موجود ، اجراي عمليات عمراني با كندي صورت گرفته است .