پروژه احداث پاركينگ فرخي


مهندس بهزادی ناظر پروژه احداث پاركينگ فرخي  از روند اجرای پروژه به عنوان بزرگترين پاركينگ طبقاتي يزد خبر داد :
احداث پاركينگ فرخي  در پائيز سال 91 آغاز گرديد و تاكنون بيش از 90 درصد عمليات گودبرداري و اجراي سازه نگهبان آن به اتمام رسيده است. در حال حاضر نيز به دليل تملك زمين هاي اطراف و الحاق آنها به پاركينگ، عمليات اجرايي پروژه متوقف گرديده و در انتظار تعيين وضعيت تملك ها به سر ميبرد.
سازه پاركينگ در 5 طبقه و با ظرفيت 400 دستگاه خودرو طراحي شده است و طبق برآوردهاي صورت گرفته با 3500 مترمكعب بتن ريزي و 1200 تن ميلگرد و هزينه اي بالغ بر 33،000،000،000 (سي و سه ميليارد ريال) به عنوان بزرگترين پاركينگ طبقاتي يزد طي دو سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.