گزارشی از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حکیمیان


گزارشی از پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح حکیمیان

پس از اجرای فاز اول و دوم عرشه تقاطع مذبور به طولهای تقریبی 40 و 70 متر فاز سوم عرشه نیز درحال اجرا ی آرماتوربندی و تکمیل میباشد . شایان ذکراست درفاز اول و دوم به میزان تقریبی 290 تن آرماتوربندی و 2200 مترمکهب بتن ریزی شده است انشاالله بافراهم شدن شرایط جوی بتوان نسبت به اجرای عملیات بتن ریزی عرشه های مذکور اقدام نمود.