گزارشی از پروژه های ساماندهی شبکه های برق در سطح شهر


 

پروژه بركناري، جابجايي و ساماندهي شبكه هاي برق ميدان ابوالفضل(ع)
با عنايت به شروع اجراي عمليات تقاطع غير همسطح ميدان ايوالفضل(ع) تعدادي از شبكه ها ي برق درمسير پروژه واقع و مانع از پيشرفت پروژه گرديد كه با پيگيريهاي به عمل آمده كليه شبكه ها اعم از فشار متوسط و ضعيف به طور كامل جابجا گرديده است. لازم به توضيح است كه در انجام اين پروژه حدود 1700متر شبكه هوايي ،700متر كابل خودنگهداراعم از فشار متوسط و ضعيف،20 اصله تير برق فشار متوسط و ضعيف وجابجايي سه مجموعه ترانس برق ،كراس آرم، برق گيرواقلام ديگر.... توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك وادامه عمليات عمراني به انجام رسيده است . لازم به توضيح است كه برآورد اوليه شركت توزيع برق جهت جابجايي قرين پنج ميلياردريال بود كه با پيگيريهاي مكرروارائه نظرات كارشناسي توسط كارشناس حوزه فني و عمراني با شركت توزيع برق ساماندهي پروژه با هزينه اي بالغ بر تقريبا يك ميلياروششصد ميليون ريال به اتمام رسيده است.
 
 
پروژه جابجايي و ساماندهي شبكه هاي برق سه راه حكيميان
با عنايت به شروع اجراي عمليات تقاطع غير همسطح سه راه حكيميان تعدادي از شبكه ها ي برق در مسير پروژه واقع و مانع از پيشرفت پروژه گرديد كه با پيگيريهاي به عمل آمده كليه شبكه هااعم از فشار متوسط و ضعيف و نيز تعدادي ازپايه چراغهاي روشنايي جابجا گرديد لازم به توضيح است كه در انجام اين پروژه حدود 4800 متر شبكه هاي هوايي ،350متر كابل زميني،100متر مكعب كانال كني ،25اصله تير برق فشار متوسط و ضعيف ،مترم150متر كابل خودنگهدار،6 مجموعه جعبه انشعاب ،كات اوت واقلام ديگر.... توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك وادامه عمليات عمراني به انجام رسيده است . لازم به توضيح است كه برآورد اوليه شركت توزيع برق جهت جابجايي قرين هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال بود كه با پيگيريهاي مكرروارائه نظرات كارشناسي توسط كارشناس حوزه فني و عمراني با شركت توزيع برق ساماندهي پروژه با هزينه اي بالغ بر تقريبا دو ميليارد ريال به اتمام رسيده است.
 
 
پروژه جابجايي و ساماندهي شبكه هاي برق بلوار آزادگان
با عنايت به شروع اجراي عمليات اصلاح هندسي بلوار آزادگان تعدادي از شبكه ها ي برق در مسير پروژه واقع و مانع از پيشرفت پروژه گرديد كه با پيگيريهاي به عمل آمده مقرر گرديد كليه شبكه هااعم از فشار متوسط و ضعيف به صورت كابلي و زميني صورت پذيرد .لازم به توضيح است كه فاز اول كابلي نمودن شبكه هاي برق به اتمام رسيده و فاز دوم درحال انجام مي باشد.در انجام اين پروژه حدود 1000 مترمكعب كانال كني، 3600متر كابل فشار متوسط،1200متر كابل فشار ضعيف 20 اصله تير برق فشار متوسط و ضعيف ،15 مجموعه جعبه انشعاب ،كات اوت،برق گير واقلام ديگر.... توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك وادامه عمليات عمراني به انجام رسيده است لازم به توضيح است كه انجام اين پروژه با همكاري شركت توزيع برق به انجام مي رسد (ترانس برق و كابلهاي فشار متوسط مورد نيازپروژه توسط شركت توزيع برق تهيه گرديده) ضمنابرآورد اوليه شركت توزيع برق جهت جابجايي قرين پنج ميلياردوپانصد ميليون ريال بوده كه با پيگيريهاي مكرروارائه نظرات كارشناسي توسط كارشناس حوزه فني و عمراني با شركت توزيع برق تبديل كابلهاي مسي به آلومنيوم ساماندهي پروژه با هزينه اي بالغ بر تقريباسه ميليارد ريال در حال اتمام مي باشد.
 
پروژه بركناري، جابجايي و ساماندهي شبكه هاي برق بلوار ولايت
با عنايت به شروع اجراي عمليات عمراني بلوارولايت و آزادسازي هاي انجام گرفته تعدادي از شبكه ها ي برق در مسير پروژه واقع و مانع از پيشرفت پروژه گرديد كه با پيگيريهاي به عمل آمده فاز اول (سمت شاهديه)كليه شبكه ي فشار متوسط با توجه به حريم خطوط ريلي راه آهن به طور كابلي انجام وفاز دوم به صورت هوايي به انجام پذيرفت.لازم به توضيح است كه در انجام اين پروژه حدود 1000 متركابل فشار متوسط،320 متر مكعب كانال كني،1800متر شبكه هاي هوايي ، 20 اصله تير برق فشار متوسط ،كراس آرم، برق گيرو وجابجايي يك مجموعه ترانس برق وغيرو... توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك وادامه عمليات عمراني به انجام رسيده است . لازم به ذكر است كه با پيگيريهاي به عمل آمده وهمكاري دوستان درشركت توزيع برق كابلهاي فشار متوسط توسط شركت توزيع برق تهيه و پروژه در حال حاضربه اتمام و برقدار گرديده است.
 
پروژه جابجايي و ساماندهي شبكه هاي برق ميدان ابوذر
با عنايت به شروع اجراي عمليات تقاطع غير همسطح ميدان ابوذر تعدادي از شبكه ها ي برق در مسير پروژه واقع و مانع از پيشرفت پروژه گرديد كه با پيگيريهاي به عمل آمده و نيزبا توجه به اينكه در سه طرف ديگرميدان با مشاركت شركت توزيع برق و شهرداري درسالهاي گذشته كليه        شبكه ها ي برق به صورت كابلي انجام شد مقرر گرديد طرف چهارم ميدان مذكور نيز كابلي گردد لازم به توضيح است كه در انجام اين پروژه كابل فشار متوسط توسط شركت توزيع برق تهيه گرديد. در انجام اين پروژه حدود 300 مترمكعب كانال كني، 1100متر كابل فشار متوسط،350متر كابل فشار ضعيف 5 اصله تير برق فشار متوسط و ضعيف ،6 مجموعه جعبه انشعاب ،كات اوت،برق گير واقلام ديگر.... توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك وادامه عمليات عمراني در حال اجرا مي باشد. ضمنابرآورد اوليه شركت توزيع برق جهت جابجايي قرين يك ميلياردوپانصد ميليون ريال بوده كه با پيگيريهاي مكرروارائه نظرات كارشناسي توسط كارشناس حوزه فني و عمراني با شركت توزيع برق و تبديل كابلهاي مسي به آلمينيوم ساماندهي پروژه با هزينه اي بالغ بر چهارصد ميليون ريال كمتر از برآورد اوليه در حال اتمام مي باشد.
 
پروژه شبكه كابلي ميدان باهنر
با عنايت به افزايش باند هاي خيابان در جهت حل مشكل ترافيك شهر و كاهش پياده رو ها اطراف ميدان باهنرشبكه هاي برق در مسير واقع و مقرر گرديد ساماندهي گردد كه در اجراي اين طرح كليه شبكه ها باهدف تبديل كليه شبكه هاي هوايي برق به شبكه هاي كابلي ودفني و با هزينه اي بالغ بر تقريبا شش ميلياردريال توسط شهرداري در راستاي حل مشكل ترافيك شهري وهمچنين زيبايي در مبلمان شهري درچهار فاز مختلف ومدت سه ماه به انجام رسيده است كه در انجام اين پروژه حدود 7500 متر شبكه هاي هوايي جمع آوري و قرين 5000 متر كابلهاي فشارمتوسط وضعيف به صورت دفني 600 متر مكعب كانالكني،12 مجموعه جعبه بكس ،برق گير مقره كراس آرم و جابجايي 5 مجموعه ترانس برق و غيره.....صورت پذيرفته است.لازم به توضيح است انجام پروژه به صورت مشاركتي و تقبل هزينه 50 درصد جابجايي توسط شركت برق توسط شهرداري انجام پذيرفته است.
پروژه جابجايي تاسيسات در سطح شهر
با عنايت به اصلاح هندسي يا تملك وعقب نشيني در شهرداري هاي مناطق و قرار گرفتن تيرها و شبكه هاي برق درمسير كه مانع ازپيشرفت پروژه ها گرديده است ونياز مبرم به جابجايي دارند توسط كارشناس حوزه فني و عمراني از محل مورد نظر بازديدودر صورتي كه جابجايي جزو تعهدات شهرداري باشد با تحويل تيربرق توسط شهرداري مابقي كارها شامل كانال كني،نصب تير ،جابجايي يا احداث تيربرق و ....توسط شركت توزيع برق انجام خواهد شد.
پروژه دفني كردن پست برق بعثت
با عنايت به مرمت و ساماندهي اطراف چهارراه بعثت و قرار گرفتن پست برق در مسير مقرر گرديد با همكاري شركت توزيع برق نسبت به پست دفني اقدام شود كه در راستاي اين موضوع پست زير زميني توسط شهرداري در حال حاضر ساخته و مابقي عمليات شامل انتقال و تجهيز پست توسط شركت توزيع برق در حال انجام مي باشد لازم به توضيح است كه اين دومين پست دفني است كه پس ازپست ميدان فرهنگ در استان انجام مي گردد.
 
پروژه روشنايي معابر در سطح شهر
در راستاي روشنايي معابر جديد الاحداث كه توسط شهرداري اجرا مي گردد پايه و فنداسيون توسط شهرداري نصب واقدامات بعدي توسط شركت توزيع برق در جهت روشنايي انجام مي پذيرد. لازم به ذكراست در سال جاري قرين 200 اصله پايه وفنداسيون توسط شهرداري نصب گرديده است   كه از اين تعداد بلوارهاي صنعت ،تيمسار فلاحي، انتهاي بلوار دهه فجر(ميدان امام رضا )و ميدان شهداي يعقوبي وبلوار خاتم روشن گرديده و در حال بهره برداري مي باشد و در خصوص اطراف ميدان حج ،بلوارملائك، خيابان پيام نور ،بلوار منتهي به مسكنهاي مهرواقعدر بلوار مدرس و بلوارولايت عمليات نصب پايه و فنداسيون رو شنايي نزديك به 200اصله در حال اقدام مي باشد.
 
 
روشنايي پاركينگهاي درون محله اي در سطح ناحيه تاريخي
 
يكي ديگر ازپروژه های حوزه معاونت فني و عمراني روشنايي پاركينگهايي است كه در ناحيه تاريخي چند سالي است احداث و فاقد روشنايي مي باشد لذا با پيگيري هاي به عمل آمده طرح و براورد جهت روشنايي حداكثر 20 پاركينگ توسط كارشناس اين حوزه تهيه ودر دستور كار اجرايي قرار خواهد گرفت لازم به توضيح است اجراي اين پروژه قرين هشتصد ميليون ريال هزينه در بر خواهد داشت .واميدوار هستيم تا پايان سال جاري درحدود15 تااز پاركينگها روشنايي تامين گردد.