گزارش پروژه تقاطع غیرهمسطح ابوذر


      پروژه میدان (تقاطع غیر همسطح) ابوذر       ناظر:مهندس احمدی منش      
پیمانکار:شرکت جهاد نصر                                     
مبلغ اولیه پیمان: 35،500،000،000 ریال
وضعیت عمرانی موجود: هماهنگی با ادارات حفار و همچنین پیاده نمودن طرح و بررسی میدانی از نظر تاسیسات موجود در مسیر پروژه که نیاز به جابجایی دارد و مراتب با بررسی و اعلام خسارت هزینه جابجایی توسط ادارات ذیربط در حال پیگیری می باشد.وپروژه نیز درشرف اجرا می باشد و هماهنگی با پلیس راهور انجام شده جهت نصب تابلوهای هشداردهنده و ترافیکی و عملیات اجرائی در سمت بلوار دشتي در حال انجام است..
مرحله پیشرفت فیزیکی براساس قرارداد: در حد تجهیز کارگاه و آغاز عمليات حفاري شمع‌ها